Algemene Voorwaarden Super Digitaal

Laatst bijgewerkt op: 01-10-2023

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar:

 • Super Digitaal: Super Digitaal, gevestigd te Ooltgensplaat en geregistreerd
  onder KVK-nummer 90628144.
 • Klant:
  Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de
  diensten van Super Digitaal.
 • Website:
  De door Super Digitaal ontwikkelde of gehoste website of andere digitale
  producten.

2. Betalingsvoorwaarden

2.1. De klant is verplicht om de overeengekomen betalingen
voor de diensten van Super Digitaal tijdig en volgens de afgesproken
voorwaarden te voldoen.

2.2. Super Digitaal behoudt zich het recht voor om de
website offline te halen indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot
de betalingen. De klant wordt van tevoren schriftelijk of elektronisch op de
hoogte gesteld van de op handen zijnde offline status.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Super Digitaal is niet aansprakelijk voor eventuele
foutieve informatie op de website. De klant is zelf verantwoordelijk voor de
inhoud en accuraatheid van de verstrekte informatie.

3.2. Super Digitaal is niet aansprakelijk voor enige schade,
direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de website. Dit omvat,
maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens, winstderving, of schade aan
hardware of software.

3.3 Super Digitaal is niet aansprakelijk voor eventuele
foutieve informatie die leidt tot een verloren, of vermindering van verwachte
omzet.

3.4 Super Digitaal behoudt zich het recht om op elk moment tijdens
de overeenkomst, deze te ontbinden. Dit kan plaats vinden als de klant zich op
bepaalde wijzen uit die het aanzicht van Super Digitaal kan schaden.

3.5 Super Digitaal behoudt zich het recht om potentiële
klanten te weigeren.

4. Geen Garantie op Omzet

Super Digitaal biedt geen garantie dat het ontwikkelen of
hosten van een website zal resulteren in een toename van de omzet voor de
klant. Het succes van de website hangt af van verschillende factoren buiten de
controle van Super Digitaal.

5. Intellectuele Eigendom

5.1. Super Digitaal behoudt alle intellectuele
eigendomsrechten op de ontwikkelde websites en digitale producten, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen. Wanneer uw overeenkomst ten einde komt, of
wanneer deze nietig wordt verklaard door Super Digitaal, zullen wij u de autorisatie
code sturen waarmee u uw website kunt voorzetten onder een andere
hostingsservice. De volledige inhoud van uw website zal op dat moment
verwijderd zijn en u bent dan genoodzaakt zelf een nieuwe website te laten
ontwerpen.

5.2. De klant verplicht zich om geen inbreuk te maken op de
intellectuele eigendomsrechten van Super Digitaal.

6. Geschillen

6.1. Geschillen tussen Super Digitaal en de klant zullen in
eerste instantie worden geprobeerd op te lossen door middel van overleg en
onderhandeling.

6.2. Indien een geschil niet op informele wijze kan worden
opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de regio waar
Super Digitaal is gevestigd.

7. Wijzigingen in Algemene Voorwaarden

Super Digitaal behoudt zich het recht voor om deze algemene
voorwaarden op elk moment te wijzigen. De klant wordt schriftelijk of
elektronisch op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen.

8. Slotbepalingen

8.1. Deze algemene voorwaarden vormen de volledige
overeenkomst tussen Super Digitaal en de klant met betrekking tot de geleverde
diensten.

8.2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden
zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door Super Digitaal.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om Super Digitaal
en haar klanten te beschermen tegen mogelijke geschillen. Het is belangrijk om
deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u gebruikmaakt van de diensten van
Super Digitaal. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen.